ગુજરાત ગ્રામપંચાયત સરપંચ ચૂંટણી  પરિણામ ૨૦૨૧

રિજલ્ટ લિંક આગળ  સ્ટોરીમાં આપેલ છે

નોંધ: વેબસાઈટમાં વધુ ટ્રાફિક હોવાથી વેબસાઈટ ખૂલવામાં વાર લાગી શકે છે તો લિંક સેવ રાખવા વિનંતી

રિજલ્ટ માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો